Свържете се с нас0888/803619 | 02/4219599Понеделник - Петък от 09.30 до 18.30

 

Общи условия

Преди да започнете да използвате нашите услуги, моля да се запознаете с Общите условия за ползване на сайта.

 
В случай, че продължите използването на сайта след прочитане на Общите условия, ще считаме, че сте изразили своето съгласие с Общите условия и сте обвързани от правата и задълженията, регламентирани в тях. Общите условия се прилагат във взаимоотношенията между Вас и АВИАТА и по отношение на всички услуги, които предлагаме, включително, когато закупувате съответната услуга по телефона.


В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля да преустановите използването на сайта и услугите предлагани от резервационната система незабавно. Ако имате въпроси относно Общите условия можете да се свържете с нас на следния електронен адрес: info@aviata.bg .
АВИАТА запазва правото си да променя едностранно Общите условия за ползване на сайта. АВИАТА  няма да уведомява изрично своите потребители за тези промени, поради което е необходимо сами да следите за тях.

 
Общите условия се отнасят само и единствено за настоящия уеб-сайт. Общите условия не се прилагат към тези сайтове, към които настоящият уеб-сайт може да препраща чрез линк или по друг начин. Порaди това Ви съветваме, когато използвате други уеб-сайтове, да се запознаете с техните общи условия.

I. ИЗПОЛЗВАНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
АВИАТА – „АВИАТА ТРАВЕЛ” ЕООД е обслужващият туроператор, притежаващ Удостоверение № РК – 01 – 6667/15.12.2010г. за туроператор. Съгласно изискванията по чл.42 от ЗТ, туроператорът има сключена застраховка 'Отговорност на туроператора' с „ДЗИ – Общо Застраховане“ ЕАД. Сертификатът към застрахователната полица е с номер: 212111213000005/ 06.01.2011 г. и е изложен на видно място във всеки един офис на туроператора.
Сайт/сайтът или уеб-сайт/ът–се използва само за www.aviata.bg .
Интернет резервационна система е резервационна и информационна система, предоставяща безплатна информация и възможност за реализиране на електронна резервация на самолетни билети за вътрешни и международни полети, изпълнявани от редовни и нискотарифни авиокомпании. Интернет резервационната система на сайта е разработена и се обслужва от ТСМ. С влизането в Интернет резервационната система Потребителят излиза от сайта на АВИАТА и от обхвата на настоящите Общи условия и се подчинява на Общите условия нa ТСМ
 https://www.travelstoremaker.com/ibe/aviata.bg/runhttl?wires=683200314NpYWETlwoKZ&sysentrypoint=porch&path=add/TermsAndConditions&loclanguage=bg
Потребител е всяко физическо лице, което използва интернет резервационната система и/или настоящия сайт.
Трето лице е всяко физическо или юридическо лице, различни от АВИАТА и от Потребителя.
Нискотарифни авиокомпании – (НТА, „евтина авиокомпания”) е редовен въздушен превозвач, предлагащ ниски тарифи (цени за пътуване) за сметка на ред обичайни услуги, поддържащ ниски разходи за сметка на ред традиционни разходни пера, реализиращ високи печалби и прираст.
Условията и тарифите на нискотарифните авиокомпании са достъпни директно на уеб сайтовете на нискотарифните авиокомпании.
Настоящите Общи условия уреждат резервирането и закупуване на самолетни билети през сайта www.aviata.bg ,както и другите туристически услуги предлагани от АВИАТА.
Условията за превоз, включително обезщетения за промяна на резервацията, количество позволен багаж, условия за анулиране на билет и др., се уреждат съгласно  конкретните условия и по тарифата на съответния превозвач. Тяхното приемане от Потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет. Преди да направите резервация, моля внимателно да прочетете условията и тарифата за съответната авиокомпания и в случай, че я разбирате и приемате, отбележете това. Екипът на АВИАТА ще Ви консултира в случай на нужда.
В случай, че не приемате условията и/или тарифата на съответния превозвач, можете да преустановите започнатата от Вас резервация и да проверите условията на другите авиокомпании, предложени при Вашето търсене в резервационната система.


II. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1. Този сайт и интернет резервационна система са за лична и нетърговска употреба.  Цялото съдържание на сайта, начинът на подредба и структурирането на информацията са изключителна собственост на АВИАТА и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Никой няма право да използва резервационната система с търговски цели,  без изричното писмено съгласие на АВИАТА.
2. Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уеб сайта. Всяко публикуване, размножаване, продажба на информация и/или снимков материал от сайтa под каквато и да е форма, без писменото съгласие на АВИАТА е забранено и представлява закононарушение.
3. Потребителят се задължава да не изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин сайта на АВИАТА, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или други средства за пренос и/или възпроизвеждане на данни, както и че няма да ги използва с търговска цел.
4. Потребителят няма право да използва устройство и/или софтуер и по никакъв начин  да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на ЗАвПСП, ЗМГО или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Потребителят няма право да променя, скрива или заличава  обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски материали или материали, насърчаващи криминални действия, или такива, съдържащи вируси или друг вид вреда.
5. Потребителят няма право да изменя, разпространява, предава, излага на показ, извършва, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да не създава производни продукти, да не предава, продава или препродава каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от/чрез този уеб-сайт. В случай на констатирани нарушения АВИАТА има право да предприеме предвидените съгласно действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.
6. Потребителят носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на интелектуална или друга собственост, както и други вреди, претърпени от АВИАТА в резултат на неправомерното използването на сайтa www.aviata.bg .


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
7. АВИАТА е задължена да представя точна и пълна информация за пътуването, цената и условията на неговото извършване. Информацията трябва да бъде ясна, точна и четливо изписана и не трябва да въвежда в заблуждение потребителя.
8. Съгласно чл. 28, ал. 5 от Закона за туризма, АВИАТА е задължена да предостави преди сключването на договора на потребителя писмено или по друг подходящ начин информация за паспортния и визовия режим и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. Задължението за предоставяне на информация по чл. 28, ал. 5 от ЗТ не се прилага при извършване на резервации и сключване на договор за организирано пътуване в последния момент.

9. АВИАТА е задължена при резервиране на самолетен билет и извършено плащане в сроковете и при условията, регламентирани с настоящите Общи усливия, да достави на Потребителя и/или посочените от него лица закупения самолетния билет по начините, описани по-долу.
10. Потребителят носи пълната финансова отговорност за използването на интернет резервационната система и разходите произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите на уеб-сайта услуги.
11. Потребителят се задължава, да използва интернет резервационната система по начин съответстващ на Общите условия и действащото законодателство в Република България и да избягва всякакви противозаконни действия. В случай, че АВИАТА, нейни служители, доставчици, партньори  претърпят вреди в резултат използването на Резервационната система или използването на услугите, предлагани от АВИАТА, вредите ще бъдат поправяни и/или обезщетявани за сметка на Потребителя.
12. Потребителят няма право да прави резервация/и под измислено или чуждо име и/или да извършва плащания за самолетни билети или други услуги с подправена или чужда банкова карта без съгласие на собственика на банковата карта, както и да представя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод. За установени такива действия или подозрения за извършване на действия забранени от действащото законодателсто, АВИАТА незабавно ще сезира компетентните органи.


NB! В случай, че Вашите документи за самоличност и/или банкова карта са били противозаконно отнети и/или използвани от трето лице, без Ваше съгласие, за закупуване на самолетен билет чрез резервационната система на АВИАТА, моля, уведомете ни незабавно! АВИАТА и нейните служители нямат правомощията нито възможността да проверяват самоличността на лицата, използващи резервационната и система on-line. По тази причина АВИАТА  не може да бъде държана отговорна за злоупотреби с документи за самоличност и/или банкови карти и не носи отговорност за претърпени вреди в резултат на неоторизираното използване на чужди документи за самоличност и/или банкови карти!

13. Съгласно чл. 39 от Закона за туризма, АВИАТА не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, на действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат както и непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. Туроператорът е длъжен да окаже незабавно съдействие на потребителя.
14. Потребителят носи отговорност за посочените от него данни в интернет резервационната система, включително избор на начална и крайна дата на пътуването, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията и тарифата на превозвача.
15. АВИАТА може да съдейства на Потребителите относно получаване на информация за визовите изисквания за държавата, за която закупуват самолетен билет, като Потребителят следва да се погрижи за получаването на такава информация, да си набави всички необходими визи и документи за безпролемното пътуване на себе си и своите спътници. АВИАТА не носи отговорност в случай, че на Потребителя му е отказано пътуване поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито и да било други документи, изисквани от законодателството на съответната държава. АВИАТА не носи отговорност в случай на безредеци, стачки, военни действия и др. подобни обстоятелства в държавата, за която е закупен самолетния билет, от които биха произтекли вреди за Потребителя. Необходимо е Потребителят сам да положи необходимата грижа да се запознае с политическата, метеорологична или друга обстановка в държавата, за /през която пътува.
16. АВИАТА не поема отговорност за опасни условия на международни дестинации включително, но не само за опасности от атмосферни условия, небезопасни условия, банкрут на доставчиците на съответни услуги (самолетна компания, хотел, и т.н.), неусигурени условия за инвалиди, в който и да е момент по време на пътуването.
17. За информация относно опастности на локацията към която ще пътувате, можете да се свържете с Министерство на Външните Работи.
18. Потребителят е длъжен да потърси съдействието на АВИАТА не по-късно от 72 часа преди резервирания полет и да провереи дали авио-превозвачът не е променил първоначално обявения час на полета или друга част от маршрута.
19. Рискът от незвършена резервация при ползването на интернет резервационната система е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки посочени в настоящите Общи условия, системата е генерирала резервационен код и Потребителят е получил е-майл с резервационен код и инструкции. В случай, че не получите такъв е-майл моля да се свържете с нас.
20. АВИАТА не може да бъде държана отговорна за проблеми с оперирането с резервационната система, произтичащи от смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми с интернет "браузера", електро захранването или с интернет връзката на потребителя. В случай, че установим продължаващ проблем с операционната система, ще направим всичко възможно да Ви уведомим за това в графа „САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ“ на нашия сайт.
21. Възможно е при настъпване на промени в цените на търсените полети или услуги за периода между две търсения с резервационната система да получите различна информация относно полети и цени. За актуално се счита последно направеното търсене. Потребителят следва да има предвид, че АВИАТА не гарантира, че при последващо търсене ще имате възможност да резервирате самолетен билет на същата цена, каквато сте открили, но не сте резервирали при предходно търсене.
22. Като добър търговец, администратор на сайта и интернет резервационната система АВИАТА има интерес и грижата да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че публикуваната информация е невярна, моля свържете се с нас незабавно.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
22. С цел изпълнение на услугите, възложени от Потребителя, включително извършването на резервация и закупуването на самолетен билет чрез сайта, Потребителят предоставя на АВИАТА лични данни – свои и на своите спътници. Въведената информация съдържа собствено и фамилно име, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща и телефон за връзка.  С въвеждането им Потребителят дава съгласие предоставените лични данни да бъдат съхранявани, обработвани и предавани в базата данни на резервационната система на АВИАТА както и в базата данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга (авиокомпания, хотел, др.).
23. Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационната система няма да може да се използва за извършване на резервации.
24. Когато посетителят извърши търсене на сайта, АВИАТА може да запази информацията, идентифицирайки посетителя или свързвайки го с извършено от него предходно търсене. АВИАТА може да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от посетителя и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.
25. АВИАТА  има право да използва събраната информация за следните цели:
• Да комуникира с Вас относно вашия акаунт, или да ви изпраща информация относно сайта която може да ви бъде полезна
• Да подобрява качеството на услугите, да изгражда по-полезни връзки, да анализира тенденции за потребителите и измерва демографията и специфични интереси на потребителите свързани със сайта.
• Да осигурява на потребителите бързо и ефективно обслужване.
• Да поддържа операциите вътре в сайта, да решава проблеми, да разрешава спорове и да прилага общите условия на сайта.

26. Потребителят има право да откаже да получава информация за промоции, цени и услуги от АВИАТА като изпрати е-мейл на: info@aviata.bg .
27. АВИАТА има задължение да не разкрива на трети лица лични данни на Потребителя. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато АВИАТА е задължена по силата на правна норма да предостави данните на съответните държавни органи, когато такава е надлежно изискана от държавни  органи по съответния ред; когато Потребителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните, както и когато това е необходимо с цел осигуряване изпълнението на задължението на АВИАТА по договора за туристическа услуга с Потребителя.
28. АВИАТА не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
29. Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от АВИАТА, включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни.
30. От съображения за сигурност и с цел подобряване на обслужването, телефонните разговори приемани от служителите в центъра за обслужване на клиенти на АВИАТА могат да бъдат  записани. В случай, че не сте съгласни моля прекъснете телефонния разговор.
31. АВИАТА използва напреднали технологии, за да предпази цялата информация, която минава през сайта от неоторизиран достъп. Въпреки строгите мерки за сигурност, които взима, както и поради факта, че не е възможо да упражнява контрол върху сигурността в интернет като цяло, АВИАТА не може напълно да гарантира, че няма или не е възможен неоторизиран достъп до данни на Потребителя нито, че информация няма да бъде предоставена в случай, който не е споменат в общите условия, не по вина на АВИАТА.


V. РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
32. Резервацията на самолетен билет се извършва чрез интернет резервационната система от Потребителя по следния начин:
• Въвеждане на критерии за търсене на полет – място на излитане, крайна дестинация, начална, крайна дата на пътуване, брой пътници и тяхната възраст -  във формата за търсене .
• Системата генерира резултати от търсенето и представя полетите, отговарящи на зададените критерии с описание на авиокомпанията, маршрута, номера на полета, часовете на излитане и кацане и цената.

В случай, че няма полет, който да отговаря на посочените критерии, Потребителят може да потърси съдействие от консултантите на АВИАТА. При възможност АВИАТА може да предложи алтернативни варианти.

Въпреки, че е изрично упоменато и на страницата с резултатите от резервационната система Ви напомняме, че представената цена е крайна цена на самолетния билет с включени всички летищни такси. Тази цена не включва таксата за обслужване на АВИАТА, която се добавя на следващата стъпка от резервационния процес. Също така е възможно според вида авиокомпания на следващата стъпка от резервационния процес да бъде добавена такса за багаж, такса за обработка на плащането (при нискотарифните авиокомпании).
Крайната цена на туристическата услуга се формира по следния начин:
  За самолетни билети на редовни авиокомпании – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за издаване на самолетен билет + банкова такса.
В зависимост от дестинацията таксата за обслужване е както следва:
  Местни полети – 10 EUR / билет;
  Полети в рамките на Европа – 20 EUR / билет;
  Междуконтинентални полети – 35 EUR / билет
 
  За самолетни билети на нискотарифни авиокомапнии – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за багаж + такса за обработка на плащането от авиокомпанията + такса за обслужване + банкова такса.
При тези авиокомпании Потребителят може да заяви допълнителна услуга - приоритетен бординг или допълнително багаж, за което се начисляват допълнителни такси. Таксата за обслужване за билети на нискотарифни авиокомпании е 15 EUR / билет.
  За други туристически услуги – нетна цена от доставчика на услугата + такса за обслужване, зависеща от спецификата на резервираната туристическа услуга или продукт (хотелска резервация, ваканция, почивка, кола под наем, трансфер и др.)
АВИАТА има право да изменя политиката си за методите на плащане със статус на туристическа агенция , както и преди да бъде одобрено плащането с кредитна карта.

Следва да имате предвид, че Авиокомпаниите не са задължени да плащат за храна, хотел и телефонни обаждания в случай, че някой техен полет закъснее. Самостоятелната политика на всяка авиокомпания урежда въпроса с поемането на разходите на клиентите си.

1. Потребителят избира най-подходящия за него полет и го маркира според указаното на екрана.
2. При попълване на данните, имената на пътниците слева да бъдат изписани ЛАТИНИЦА, така, както са изписани в документа за самоличност, с който съответният пътник ще пътува.
3. Потребителят следва да посочи начина, по който ще извърши плащането: с банкова карта, с банков превод, в брой в офис на АВИАТА – София 1000, ул. „Неофит Рилски“ 47
4. Плащанията се извършват чрез кредитна карта (VISA, MASTER) или дебитна VISA Electron или по банков път. Разплащането чрез банков превод се извършва по следната банкова сметка, разкрита в Банка ДСК АД:
IBAN: BG42STSA93000019003574  BIC: STSABGSF
5. При избор на плащане с кредитна карта се въвеждат номер на картата, код на картата (CVV), дата на валидност на картата и имената и адреса на картодържателя, валиден е-майл адрес за получаване на потвърждение за резервация и телефон за връзка.
В случай, че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, интернет резервационната система потвърждава резервацията като генерира резервационен код и информация за очакване на издадения самолетен билет в рамките на 24 часа.
6. При избор на плащане с Банков превод се въвеждат име и адрес на платеца, е-мейл адрес на който да се получи потвърждението за резервация и телефон за връзка. След завършване на операцията, интернет резервационната система завършва резервацията и генерира за клиента резервационен код както и информация относно това какво следва да се направи, за да се издаде билета. Резервацията е успешно приключена и билета/ите биват издаени едва след заплащане на дължимата сума в посочения срок. Необходимо е Потребителят да изпрати потвърждение за направения банков превод, като изпрати копие от вносната бележка или преводното нареждане на електронната поща или факс номера на АВИАТА.

В случай, че не изпрати потвърждение за извършеното плащане ( копие от вносната бележка, пуснато по факс или сканирано и изпратено по мейл) в най-кратък срок, Потребителят рискува авиокомпанията да анулира резервацията преди билетът да бъде издаден, като всички щети произтичащи от това са за негова сметка.
7. След като Потребителят изпълни посочените стъпки, успешно той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в интернет резервационната система. В електронното съобщение получено на пощата се дава информация какво следва да направи Потребителят, за да получи издаден билет по резервацията си.
8. Потребителят може да направи резервация и като се обади на посочените на настоящия уеб-сайт телефони. След свързване с туристически консултант от АВИАТА и отправяне на запитване, Потребителят получава информация за търсения полет или друга туристическа услуга, а в последствие получава и електронно съобщение с информация за предложението направено по телефона. След потвърждение, Потребителят  получава електронно съобщение на посочен от него електронен адрес с подробни инструкции как да заплати направената резервация и да получи след това закупения от него самолетен билет.
ИЗДАДЕНИТЕ САМОЛЕТНИ  БИЛЕТИ СА ЕЛЕКТРОННИ!
Електронната система за билети на всяка авиокомпания съхранява по електронен път цялата информация за резервации и полети в системата. Електронният билет е електронната версия на конвенционалния хартиен билет, но е по-бърз, по-сигурен и по-практичен. Всички подробности по резервациите и билета се съхраняват на сигурно място в системата въздушният превозвач и възможните промени в резервациите и маршрутите, възстановяване на суми или транзакции по чекиране могат да се осъществяват по електронен път през базата данни за билети.

ВАЖНО Е ДА ЗНАЕТЕ!
• Всички анулирания, промени и модификации се заплащат допълнително, като цената и условията за това варира и зависи изцяло от съответната авиокомпания. Стойността на повечето самолетни билети не се възстановява, освен ако изрично не е посочено обратното. В повечето случаи, когато веднъж самолетният билет е издаден, той повече не подлежи на промени. Няма да се заплаща допълнително, в случай че се правят промени преди самолетният билет да бъде издаден.
• Моля да имате предвид, че АВИАТА предприема действия по издаване на резервирания билет едва след получаване на сумата или след получаване на потвърждение, че сумата е преведена, чрез копие от платежното нареждане, представено от Потребителя. Поради тази причина е възможно в периода между резервацията на самолетния билет и получаване на потвърждение за извършеното плащане, цената на резервирания билет да се е повишила. В такъв случай АВИАТА незабавно уведомява Потребителя. В случай, че Потребителят е съгласен с променената цена или други детайли, които са се променили поради забавилото се плащане, то той следва да заплати разликата в цените, ако има такива. Получаването на сумата или потвърждението занаправеното плащане е основание за АВИАТА да предприеме действията по издаване на самолетния билет.
• В случай, че не е съгласен или не е възможно да извърши допълнителното плащане Потребителят може да анулира издадения билет без каквито и да е било такси от страна на авиокомпанията, ако анулирането се заяви в същия ден, в който билета е издаден.
• При отказ на Потребителя да заплати дължимата такса за издаване на билет АВИАТА има право да анулира билета за сметка на Потребителя на основание неспазване на договорените условия от страна на Потребителя.
• До получаването на дължимата сума, АВИАТА има право да задържи или анулира издадените билети, без да носи каквато и да било отговорност към Потребителя за вреди.
• Таксата за издаване на билет, таксата за обслужване, както и комисионната за извършване на съответната услуга не подлежат на въстановяване независимо от причините, поради които е анулиран съответния самолетен билет или друга услуга.

СЪВЕТВАМЕ ВИ да проверите и потвърдите точните дата и час на излитане преди самото пътуване. Пътниците се изисква да бъдат на гишето за чекиране минимум 2 часа преди излитане и трябва да се явят на изхода минимум 30 минути преди излитане. В случай, че тези изисквания не бъдат спазени, пътникът може да изгуби мястото си в самолета. При закъснение и изпускане на полета стойността на самолетния билет и всички извършени разходи по неговата резервация и закупуване не се възстановяват.

VI. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
34. АВИАТА действа в качеството си на посредник за Потребителя, като урежда неговото пътуване и/или други услуги и не поема никаква отговорност за нараняване, повреда, контузия, смърт, загуба, инцидент или закъснение, предизвикани по невнимание или с умисъл от трето лице, доставчик на услуги като хотели, авиокомпании, компании за даване коли под наем и/или др.
35. АВИАТА не носи отговорност в случай на закъснение или вреда причинена от болест, кражба, трудови спорове, повреда на машина, карантина, правителствени ограничения, атмосферни условия, или друго действие, което не зависи от АВИАТА.
36. Отговорността на АВИАТА може да се ангажира само за вреди възникнали от действията на АВИАТА в периода от момента на приключване на резервацията до доставянето на билета и не може да надвишава стойността на платената от Потребителят услуга.
37. АВИАТА не носи отговорност за допълнителни разходи, пропуски, закъснения, смяна на маршрута или каквито и да е намеси на правителството или/и властите.
38. АВИАТА запазва правото си да сменя местата за отсядане и хотелите на клиентите си ако тази промяна е наложена от обстоятелства, които са извън контрола на АВИАТА. В случай на специални изисквания от страна на Потребителя, касаещи позиция на стаята, специални ястия или помощ ще бъдат предадени и съответната страна ще бъде уведомена, но АВИАТА не може да гарантира тяхното спазване.
39. Рекламации относно резервации и закупени билети и туристически услуги могат да се подават в срок от 10 дни от датата на закупуване на самолетния билет или услугата. Рекламациите следва да бъдат отправени към АВИАТА ТРАВЕЛ ЕООД на адрес София 1000, ул. „Неофит Рилски“ 47, телефон 02/ 421 9599 , в рамките на 10 работни дни от датата на закупуване на самолетния билет и/или услугата лично от Потребителя. АВИАТА е длъжна да отговори писмено на рекламацията в рамките на 10 работни дни на адреса, посочен от Потребителя в писменото му искане.
40. Потребителят е длъжен да обезщети АВИАТА, нейните служители, управители, агенти, партньори за всички вреди, възникнали като последица от нарушаването на настоящите Общи условия.
41. В случай, че АВИАТА установи че Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание и цялата дължима сума не е преведена по сметката на АВИАТА, Потребителят дължи на АВИАТА неустойка в трикратен размер на дължимата сума, като АВИАТА има право да анулира самолетния билет, в случай, че същият все още не е използван. Потребителят може да използва билета и АВИАТА няма да се възползва от правото си да го анулира, в случай, че Потребителят заплати неустойката незабавно. Освен всичко друго, АВИАТА има право и задължение при установено правонарушение да сигнализира компетентните огани.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
42. Правото на Потребителя да използва сайта може да бъде ограничено от АВИАТА  без предварително уведомяване.
43. Потребителят има право да прекрати ползването на сайта по всяко време без задължение да уведоми АВИАТА по какъвто и да било начин.
44. Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения се регулират от законодателството на Република България.
45. В случай, че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия бъде обявена за недействителна по съдебен ред или в резултат на влязъл в сила нормативен акт, останалите разпоредби запазват действието си.

 

© 2019 Aviata Всички права запазени.

WebDesignBG
Facebook Google + Twitter Pinterest YouTube